เกี่ยวกับองค์กร

นายอุทัย เตียนพลกรัง

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่ม

กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 8 ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1. สำนักงานเลขาธิการ
2. กองนโยบายและยุทธศาสตร์
3. กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
4. กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
5. ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
6. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

  คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม

แผนรายงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2562/63

กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

 

ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ