กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

1 min read
วันนี้ (23 ก.ค. 64) นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์...
1 min read
วันนี้ (22 ก.ค. 64) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีนายอุทัย เตียนพลกรัง...
1 min read
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ตรวจรับ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ...
1 min read
มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมรายงานฉบับกลางโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลฯ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ และผ่านระบบ...
1 min read
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางประเมินส่วนราชการ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ และผ่านระบบ...
1 min read
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดกาประชุม Drought index ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2...
1 min read
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ผังน้ำ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ...
1 min read
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา...