กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
โครงการสัมมนา “เหลียวหลัง-แลหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

              วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “เหลียวหลัง-แลหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. และนางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สทนช. พร้อมด้วยบุคลากรของกองบริหารจัดการลุ่มน้ำและศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดควรพัฒนา ความสำเร็จ และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและร่วมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน            สำหรับการสัมมนาถอดบทเรียน “เหลียวหลัง – แลหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”

Read More »

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565      วันนี้ (1 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สทนช. ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สทนช. อาคารจุฑามาศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่

Read More »

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ร่วมเวทีเสวนา ลุ่มน้ำสงคราม The Mekong's Womb

ลุ่มน้ำสงคราม The Mekong's Womb       วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 13.40 น. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ร่วมเวทีเสวนา ลุ่มน้ำสงคราม The Mekong's Womb ความหมายและความท้าทายของสายน้ำในลุ่มน้ำโขง ร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้แทนภาคประชาชนลุ่มน้ำโขง ความหมายและความท้าทายของสายน้ำในลุ่มน้ำโขง ร่วมกับ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้แทนภาคประชาชนลุ่มน้ำโขง สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube Thai PBS

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์                 วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผอ.กบน. ในฐานประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านดอนทราย ต.ปากท่อ จ.ราชบุรี            วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาในรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูล มาตราการในการขับเคลื่อน และแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อแม่กลอง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ข้างเคียง (หากจำเป็น) ทั้งนี้ หากไม่มีมาตรการในการขับเคลื่อนและแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำระบบนิเวศและมลพิษทางน้ำอย่างรุนแรงได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่รอยต่อลุ่มน้ำแม่กลอง เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

        วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯ นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รก.แทน ผอ.กบน. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผชช.บน.2 นายโอฬาร เวศอุไร รก.ผชช.บน.3 นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์ ผปผ.บน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานฯ จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร รวม 16 หน่วยงาน จำนวน 20 คน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในการปรับเปลี่ยนประเภทรายการถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำตามที่ ส.ถ.ได้ดำเนินการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

Read More »

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ประชุม สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (23 ก.ค. 64) นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. และเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยาจากสถานีโทรมาตรได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลมีมาตรฐาน มีความถูกต้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานด้านบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเพื่อให้การบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาจากสถานีโทรมาตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุด โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อนำไปปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้อสรุปเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการปรับมาตรฐานการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำบางลาง

Read More »

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

              วันนี้ (22 ก.ค. 64) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Report) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีนายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สทนช. และที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ไปยังเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง เป็นต้น สำหรับการประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้ายของโครงการฯ โดยได้มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ที่ปรึกษาโครงการฯ

Read More »

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ตรวจรับ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ตรวจรับ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ และผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปึกษาด้านยุทธศาตร์น้ำ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

Read more
กิจกรรมกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ประชุมรายงานฉบับกลางโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลฯ

มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมรายงานฉบับกลางโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลฯ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ และผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ นายจิรพงษ์ วชิรธรรมโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 3 นายสิริวัชร บุญวิชัย วิศซกรชลประทานปฏิบัติการ

Read more