เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

1 min read
รายงานการติดตามการบริหารการจัดการทรัพยากรน้าฤดูฝน ปี 2564 | ครงั้ที่ 2 (infographic) สรุปภาพรวมสถานการณ์ ฤดูฝน ปี 2564 (ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม...