เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่
บทความเผยแพร่ :

1.แผนที่เสี่ยงภัยแล้งและดัชนีวัดสภาวะภัยแล้งของพื้นที่เกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานในลุ่มน้ำแม่กลอง
2.ประสิทธิผลของระบบป้องกันน้ำท่วม : กรณีศึกษาลุ่มน้ำภาชี

Read more
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน 22 ลุ่มน้ำ

Read more
เอกสารเผยแพร่
รายงานการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูฝน ปี 2564

รายงานการติดตามการบริหารการจัดการทรัพยากรน้าฤดูฝน ปี 2564 | ครงั้ที่ 2 (infographic) สรุปภาพรวมสถานการณ์ ฤดูฝน ปี 2564 (ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2564)

Read more
เอกสารเผยแพร่
สรุปภาพรวมสถานการณ์ ฤดูฝน ปี 2564 (ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564)

Read more
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

Read more
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

Read more
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

Read more
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

Read more
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

Read more
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

Read more