ประชุมรับทราบนโยบาย รายงานผลดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้ง