ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

ด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ประธานคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ได้กำหนดประชุม ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ

ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่

  1. นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
  2. นายโอฬาร เวศอุไร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 3
  3. นายทรงเกียรติ ขำทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ กลุ่ม 1
  4. นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
  5. นายภณพันธ์ แสงฤทธิ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ปช.คทง.พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา ๒๑๐๒๒๒ 17
« 1 of 18 »