ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สทนช. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งน้ มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายสิริวัชร บุญวิชัย