ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางประเมินส่วนราชการ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ และผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำเข้าร่วมการประชุม ได้แก่

  1. นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
  2. นายกรกต เดชเดโช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
« of 7 »