ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ตรวจรับ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ตรวจรับ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ และผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปึกษาด้านยุทธศาตร์น้ำ เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

« of 10 »

ผังบุคคลากร