ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (23 ก.ค. 64) นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. และเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยาจากสถานีโทรมาตรได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลมีมาตรฐาน มีความถูกต้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานด้านบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเพื่อให้การบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาจากสถานีโทรมาตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุด โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อนำไปปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้อสรุปเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการปรับมาตรฐานการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำบางลาง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา นำมาใช้ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการเขื่อนให้มีพื้นที่สำหรับรองรับน้ำได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์วิกฤติ

ผังบุคคลากร