ประชุม สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง