ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

        วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฯ นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รก.แทน ผอ.กบน. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผชช.บน.2 นายโอฬาร เวศอุไร รก.ผชช.บน.3 นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์ ผปผ.บน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานฯ จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร รวม 16 หน่วยงาน จำนวน 20 คน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในการปรับเปลี่ยนประเภทรายการถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำตามที่ ส.ถ.ได้ดำเนินการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Road map การจัดทำฐานข้อมูลด้านแหล่งน้ำของคณะทำงานฯเพื่อเป็นข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ผังบุคคลากร