ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565

     วันนี้ (1 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สทนช. ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สทนช. อาคารจุฑามาศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบการทบทวนสถานีหลักแห่งชาติ (Key Station) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำ ระยะที่ 1 รวมทั้งพิจารณาการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กลาง และเขื่อนระบายน้ำปี 2565 และแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำฝน One Map

ผังบุคคลากร