โครงการสัมมนา “เหลียวหลัง-แลหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

     

        วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “เหลียวหลัง-แลหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. และนางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สทนช. พร้อมด้วยบุคลากรของกองบริหารจัดการลุ่มน้ำและศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สทนช. เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดควรพัฒนา ความสำเร็จ และถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและร่วมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน

           สำหรับการสัมมนาถอดบทเรียน “เหลียวหลัง – แลหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 3–4 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบการอภิปรายระดมความคิดเห็นและแบ่งกลุ่มย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันค้นหาจุดเด่น จุดควรพัฒนา และบทเรียนจากการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา การร่วมกันกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต และการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันด้วย

ผังบุคคลากร