กิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.30 น. นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ พร้อมด้วย ผอ.กบน.1-4 ,ปผ.กบน.,ฝบท.กบน. และเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ในหัวข้อเรื่อง ติดตามมาตรการรองรับสถานกรณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี แผนน้ำท่วม-น้ำแล้ง และมาตรการรับมือฤดูฝน อีกทั้ง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำ ระหว่างคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถึงปัญหาต่างๆ ในการทำงานได้อย่างชัดเจน

ผังบุคคลากร