หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ดำเนินการบริหารจัดการงานสารบรรณของกอง
  2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกอง
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี แผนงานงบประมาณ และการพัสดุ     ของกอง
  4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การบริหารจัดการต้นทุนผลผลิต การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกอง
  5. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกอง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    หรือที่ได้รับมอบหมาย

allดดwe can hดำเนินการelp