กลุ่มประสานแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัย เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำให้ครอบคลุมผังน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ
 2. จัดทำแผนสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ทั้งในภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม รวมถึงแผนงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
  ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้ำ
 3. ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งกำหนดแนวทาง ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชนและชุมชนในด้านการใช้การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา
  การฟื้นฟู การอนุรักษ์และการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
 5. ดำเนินการด้านจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
 6. ให้คำปรึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชนในการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมแก่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
 7. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
 8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย