กลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 2

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โขง (อีสาน) ชี มูล ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผนและกำกับดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อสนับสนุน การกำหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามลุ่มน้ำ การผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ
  ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างเหมาะสม
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดเกณฑ์ กำกับดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผิวดินและน้ำใต้ดินให้เหมาะสมและสมดุล
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยการบริหารควาเสี่ยง แนวทางการแจ้งเตือนภัยและกรอบแนวทางการจัดทำแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้ง
  แผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำท่วม
 5. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประเมินปริมาณน้ำหลาก การจัดการน้ำท่วมและการระบายน้ำด้วยแบบจำลองและระบบตัดสินใจในระดับกลุ่มลุ่มน้ำ
 6. ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตและเพิกถอน การอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สาม รวมทั้งแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้ง
  และแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำก่อนเสนอต่อ กนช.
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผนและสนับสนุนการกำหนดแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 8. สนับสนุนและให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 9. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับกลุ่มลุ่มน้ำ การใช้น้ำประเภทที่สาม รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายฤดู
 10. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและประสานแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 11. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย