หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มบริหารจัดการลุ่มน้ำ 3

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ประกอบด้วย ปราจีน บางปะกง โตนเลสาบ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผนและกำกับดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ       ในระดับลุ่มน้ำ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อสนับสนุน การกำหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ข้ามลุ่มน้ำ การผันน้ำระหว่าง    ลุ่มน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างเหมาะสม
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดเกณฑ์ กำกับดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เหมาะสมและสมดุล
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย การบริหารความเสี่ยง        แนวทางการแจ้งเตือนภัยและกรอบแนวทางการจัดทำแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้ง แผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำท่วม
 5. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อประเมินปริมาณน้ำหลาก การจัดการน้ำท่วมและการระบายน้ำด้วยแบบจำลองและระบบตัดสินใจในระดับกลุ่มลุ่มน้ำ
 6. ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตและเพิกถอน   การอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สาม รวมทั้งแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะ        น้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำและ        กลุ่มลุ่มน้ำ ก่อนเสนอต่อ กนช.
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการวางแผนและสนับสนุนการกำหนดแนวทาง    และมาตรการในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 8. สนับสนุนและให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 9. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับกลุ่มลุ่มน้ำ         การใช้น้ำประเภทที่สาม รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำรายฤดู
 10. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและประสานแผน     บริหารจัดการลุ่มน้ำให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 11. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย