ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินการบริหารจัดการงานสารบรรณของกอง
  2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกอง
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี แผนงานงบประมาณ และการพัสดุของกอง
  4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน การบริหารจัดการต้นทุนผลผลิต
    การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกอง
  5. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกอง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย